Prisopplysning

Salæret til advokat beregnes i utgangspunktet etter medgått tid til oppdraget, korrespondanse, telefoner, konferanser etc. Salæret beregnes etter en timesats på mellom kr. 1 950,- til 2 400,- pr. time. I tillegg påløper 25 % mva.

På forespørsel vil det bli gitt nærmere vurdering av sakens omfang, antatte kostnader, redusert salær eller avtale om stykkpris.

I saker der det innvilges fri rettshjelp eller advokatbistand dekkes av forsikringsordning, vil det som hovedregel påløpe en egenandel som må betales av klienten. Advokaten vil i slike saker kunne opplyse hva egenandel forventes å bli i den enkelte sak.

Ved søksmål, anke, kjæremål, eller andre rettergangskritt, samt tinglysninger, registreringer i Brønnøysundregistrene eller lignende, vil det alltid komme gebyrer til det offentlige i tillegg.