Nyheter fra Den Norske Advokatforening

Forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 

Høringsforslaget gjelder endring i byggteknisk forskrift (TEK17) om energiforsyningskrav for bygninger over 1000 m2. De nye endringene er foreslått med ikrafttreden 1.1.2019 med en overgangsperiode på et halvt år.

Gjeldende krav til energiforsyning i bygg var ment å gi vannbåren varme i de fleste større bygg. I ettertid har flere tatt til orde for at gjeldende krav ikke i tilstrekkelig grad sikrer energifleksibel romoppvarming, og Stortinget har derfor fattet et anmodningsvedtak hvor kommunene kan kreve at bygg med tilknytningsplikt til fjernvarme skal ha energifleksible systemer som dekker 100% av oppvarmingsbehovet og at direktevirkende elektrisitet skal være begrenset.

I høringsutkastet legges det opp til å skjerpe dagens krav til energifleksible varmesystemer. Hovedretningen i gjeldende energiforsyningskrav opprettholdes, men bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA skal i fremtiden ha et energifleksibelt varmesystem som dekker minimum 80% av normert netto varmebehov, mot en 60% andel i henhold til gjeldende krav. I dag følger 60% kravet av forskriftsveileder (preakseptert ytelse), mens det i høringsutkastet isteden foreslås å innta kravet i forskrift.

Kommentarer til de enkelte forslagene

Andelen av normert netto varmebehov som må dekkes av energifleksible systemer økes fra minimum 60 % til minimum 80%
Forslaget er en oppfølgning av anmodningsvedtaket fra Stortinget og er politisk motivert. Advokatforeningen har ingen innvendinger mot forslaget.

Andelen av varmebehovet som skal dekkes av energifleksible varmesystem flyttes veileder til forskrift
Advokatforeningen støtter forslaget om å flytte kravet fra veileder til forskrift. Minimumsandelen som skal dekkes av energifleksible systemer er i utgangspunktet obligatoriske krav. Med andre ord må ytelsen oppfylles for at tiltaket skal være lovlig. Advokatforeningen mener at slike offentligrettslige krav normalt bør fremgå av lov eller forskrift på legalitetsprinsippets område. Når kravene fremgår av forskrift, så vil kravene være klarere og tydeligere for de som er berørt. Dette vil også gi positive effekter i saksbehandlingen. I tillegg vil en forskriftsfesting etter Advokatforeningens oppfatning skape en større forutberegnelighet for de berørte. Det er også en fordel at en forskriftsfesting også vil sikre at de berørte parter vil bli hørt ved eventuelle endringer i forskriftene.

På denne bakgrunn vil Advokatforeningen støtte forslaget om å endre forskriftsbestemmelsen.

Avslutning

Advokatforeningen har ingen innvendinger mot de foreslåtte forskriftsendringene.

24.04.2018 11:28