Strafferett

Å bli siktet eller tiltalt i en straffesak er sterkt personlig tyngende.

Det offenlige benytter betydelige ressurser på etterforskning, og ofte blir forhold som taler i favør av siktede/tiltalte ikke tilstrekkelig prioritert i etterforskningen.

Den som blir siktet eller tiltalt har krav på egen forsvarer, og som regel er denne personen den eneste som taler hans eller hennes sak. Det er derfor viktig at forsvareren og bistandsadvokaten setter seg grundig inn i saken og evner å se svakheter i bevisførselen. Enhver rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, og enkelte ganger ender dette med en frifinnelse. Dersom tiltalte blir funnet skyldig, må advokaten sørge for få finne fram til relevant rettspraksis som leder til av tiltalte blir behandlet på mildeste måte.

Vårt kontor har langvarig og bred erfaring innenfor strafferettsområdet, både som forsvarer og bistandsadvokat.